​Disclaimer

Disclaimer voor annekedegroot.com

Op deze pagina vindt u de disclaimer van ​annekedegroot.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door Anneke de Groot Energetisch Therapeut. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Anneke de Groot Energetisch Therapeut is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Anneke de Groot Energetisch Therapeut.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Anneke de Groot Energetisch Therapeut te mogen claimen of te veronderstellen.

Anneke de Groot Energetisch Therapeut streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Anneke de Groot Energetisch Therapeut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Houd er rekening mee dat Anneke de Groot geen ziekte kan diagnosticeren, of behandelingen voorschrijven. Alleen een arts of gekwalificeerde zorgverlener kan diagnosticeren, voorschrijven of behandelen. U moet uw eigen arts of zorgverlener consulteren voor het medisch beheer van elke gezondheidstoestand. Anneke de Groot garandeert niet dat uw leven of situatie zal veranderen of verandert op de manier die u wenst. U bent verantwoordelijk voor het maken van uw eigen wijze beslissingen en keuzes.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van annekedegroot.com op deze pagina.

© Thrive Landing Pages. All rights Reserved   I   Policy  I   Disclaimer